หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเนิน
 
“ตำบลน่าอยู่ ควบคู่แหล่งท่องเที่ยว
มีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข”
 
 
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และทางระบายน้ำ
  รักษาความสะอาดถนนทางน้ำ ทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  การป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อ การอนามัยและการรักษาพยาบาล
  ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
  ให้มี หรือบำรุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกี่ฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
  การส่งเสริมการกีฬา
  การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  จัดให้มีการพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคนสังคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
  ส่งเสริมศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสนับสนุนการก็ฬา นันทนาการและการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการเด็กและคนชรา ผู้ป่วยเอดส์
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
  สนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชุมชน
  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กร ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆของชุมชน
  ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต และเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนวางระบบผังเมือง การก่อสร้างและปรับปรุง อาคาร ถน สะพานวางท่อน้ำและรางระบายน้ำ
  สนับสนุน ก่อสร้ง ติดตั้ง ปรับปรุง ไฟฟ้า เครื่องขยายเสีย การจราจรโทรศัพท์
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภค ระบบประปา และแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
  ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาสนับสนุน กิจกรรมด้านการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
สายด่วน
081-260-4759
นายก อบต.บ้านเนิน
ติดต่อหน่วยงาน
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  โทรศัพท์ : 056-708-783 ต่อ 11
  โทรสาร : 056-708-782
  E-mail อบต. : Bannoen@outlook.com
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06670404@dla.go.th
LINK เพิ่มเติม
   
  แผนผังเว็บไซต์
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  จำนวนผู้เข้าชม 312,066 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10